Scroll naar boven
Hulp nodig?
Onze servicedesk is van 08:00 tot 17:00 beschikbaar.
Neem contact op via: info@hoffelijk.nl of 010 – 760 11 00

Schuld

  • In dit hoofdstuk:

    De belangrijkste maatregel rondom het thema schulden- en armoedebeleid gaat in op een brede schuldenaanpak. Verder gaan we dieper in op het elektronische derdenbeslag van de Belastingdienst.

Let op: niet alle voorstellen zijn definitief. Deze zijn pas definitief na akkoord van de Tweede Kamer en de Eerste Kamer.

Breed Offensief

Het doel van het Breed Offensief is om mensen met een beperking aan werk te helpen. Dit wil het kabinet op een aantal manieren doen. De belangrijkste daarvan zijn:

  • Het vereenvoudigen van de loonkostensubsidie;
  • Het bieden van passende ondersteuning; en
  • Het lonender maken van werk voor mensen met een beperking.

Om dit mogelijk te maken wijzigt de Participatiewet. De wijzigingen gaan in op 1 juli 2021. Verder gaat op 1 januari 2021 het Besluit SUWI in. Hierdoor kunnen werkgevers en werkzoekenden elkaar makkelijker vinden.

Vereenvoudiging loonkostensubsidie

Het kabinet wil de loonkostensubsidie vereenvoudigen. Werkgevers moeten makkelijk loonkostensubsidie kunnen aanvragen om mensen met een beperking in dienst te kunnen nemen. Werkgevers willen weten hoe ze mensen aan werk kunnen helpen en werkzoekenden willen weten hoe ze weer aan het werk kunnen. Om dit te bereiken wordt het aanvraagproces in alle gemeenten hetzelfde en komt er één aanspreekpunt voor werkgevers. Werkgevers kunnen ook makkelijk inzien wie op zoek is naar werk.

Mensen die na hun Wajong-uitkering aan het werk gaan, kunnen tot de AOW-leeftijd terugvallen op die Wajong-uitkering. Ook komt er een rekentool beschikbaar waarmee mensen kunnen berekenen wat de gevolgen zijn voor hun uitkering als ze gaan werken.

Passende ondersteuning

Om betere ondersteuning te bieden wil het kabinet de jobcoach inzetten. Deze kan mensen met een beperking ondersteunen op de werkvloer. Werknemers voor wie werkgevers loonkostensubsidie ontvangen, kunnen begeleiding door een jobcoach aanvragen.

Werken lonender voor mensen met een beperking

Werknemers die in deeltijd werken en loonkostensubsidie ontvangen, mogen 15% van hun salaris houden boven op hun bijstandsuitkering over een periode van 12 maanden. Dit is mogelijk tot een maximum van € 136,26 per maand. Na 12 maanden wordt deze maatregel verlengd als de werknemer op dat moment niet meer uren kan gaan werken.

Jongeren die minder uren kunnen werken door een medische beperking, hoeven niet eerst vier weken te zoeken naar werk na het aanvragen van een bijstandsuitkering. Deze uitzondering geldt ook voor jongeren die praktijkonderwijs (Pro) of voortgezet speciaal onderwijs (VSO) hebben afgerond in het jaar voordat ze een bijstandsuitkering aanvragen.

Armoede en schulden

Het kabinet verwacht dat het aantal mensen met problematische schulden en met risico op armoede toeneemt. Daarom wil het kabinet het beleid voor armoede en schulden versnellen en verbeteren. Het kabinet verwacht eind 2020 te weten of dit mogelijk is.

Verder wil het kabinet het percentage kinderen dat in armoede leeft omlaag brengen. De bedoeling is dat dit percentage daalt van 9,2% in 2015 naar 4,6% in 2030. In 2021 brengt het kabinet voor het eerst verslag uit van de voortgang daarin. Daarna zal het kabinet iedere 2 jaar verslag uitbrengen.

Het kabinet wil zorgen dat mensen die werken zo min mogelijk in armoede leven. Op dit moment onderzoekt de Sociaal-Economische Raad (SER) de oorzaken van armoede bij werkende mensen. Het kabinet wacht de uitkomsten van dit onderzoek af om met maatregelen te komen.

Op 1 januari 2021 treden de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet (WvBVV) en de wijzigingen van de Wet gemeentelijke Schuldhulpverlening (Wgs) in.
Het doel van de WvBVV is dat iedereen de beslagvrije voet op dezelfde manier berekent. Ook hebben schuldenaren door deze wet nog maar één deurwaarder die beslag legt. Deze deurwaarder is voor de schuldenaar het aanspreekpunt over de beslagvrije voet.
Het doel van de wijziging van de Wgs is dat schuldenaren sneller in beeld komen. Gemeenten krijgen een wettelijke zorgplicht met betrekking tot het vroegtijdig signaleren van schuldenproblematiek.

Sommige organisaties kunnen niet zorgen dat zij de beslagvrije voet vaststellen volgens de nieuwe wet op 1 januari 2021. Deze organisaties krijgen maximaal 6 maanden langer de tijd om dit alsnog te regelen.

Elektronisch derdenbeslag Belastingdienst

De Belastingdienst hoeft beslaglegging niet elektronisch te doen als de organisatie bij wie het beslag loopt een elektronisch adres heeft doorgegeven. Deze uitzondering geldt voor de Belastingdienst, omdat hij dit nog niet kan uitvoeren. Andere organisaties die beslag leggen moeten dit wel elektronisch doen. Dit is een gevolg van het nieuwe beslag- en executierecht. De wijzigingen hiervoor in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Faillissementswet gaan waarschijnlijk in op 1 januari 2021.

Praktische tip:

Een exploot kan alleen digitaal worden afgegeven als de schuldenaar heeft aangegeven per e-mail goed bereikbaar te zijn. Voor de schuldenaar betekent dit dat hij zijn e-mail in de gaten moeten houden.

Een prenatale screening is een controle van het ongeboren kind bij zwangere vrouwen. Hiermee kunnen vroegtijdig onregelmatigheden bij het kind of de zwangerschap achterhaald worden.

Elektronisch derdenbeslag Belastingdienst

De Belastingdienst hoeft beslaglegging niet elektronisch te doen als de organisatie bij wie het beslag loopt een elektronisch adres heeft doorgegeven. Deze uitzondering geldt voor de Belastingdienst, omdat hij dit nog niet kan uitvoeren. Andere organisaties die beslag leggen moeten dit wel elektronisch doen. Dit is een gevolg van het nieuwe beslag- en executierecht. De wijzigingen hiervoor in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Faillissementswet gaan waarschijnlijk in op 1 januari 2021.

Praktische tip:

Een exploot kan alleen digitaal worden afgegeven als de schuldenaar heeft aangegeven per e-mail goed bereikbaar te zijn. Voor de schuldenaar betekent dit dat hij zijn e-mail in de gaten moeten houden.

Een prenatale screening is een controle van het ongeboren kind bij zwangere vrouwen. Hiermee kunnen vroegtijdig onregelmatigheden bij het kind of de zwangerschap achterhaald worden.

13-wekenecho

In de tweede helft van 2021 wordt de 13-wekenecho opgenomen in de prenatale screening . Deze tijdelijke opname gaat samen op met een onderzoek naar de uitvoering van de echo. Zwangere vrouwen kunnen hiervan vrijwillig gebruikmaken. Zodoende kunnen ze eerder dan met de 20-wekenecho te weten komen of de foetus eventuele ernstige structurele afwijkingen heeft

Hoffelijk maakt gebruik van cookies.