Scroll naar boven

Woning

 • In dit hoofdstuk:

  Om de verhoudingen binnen de woningmarkt te verbeteren, is een aantal zaken gewijzigd. De overdrachtsbelasting voor starters wordt afgeschaft en er zijn maatregelen voor huurders opgesteld.

Let op: niet alle voorstellen zijn definitief. Deze zijn pas definitief na akkoord van de Tweede Kamer en de Eerste Kamer.

Startersvrijstelling bij kopen woning

Het kabinet wil dat starters vanaf 1 januari 2021 eenmalig een startersvrijstelling kunnen krijgen voor het betalen van de overdrachtsbelasting bij het kopen van een woning. Doel hiervan is dat starters en jonge doorstromers een betere positie krijgen op de woningmarkt en dat ze makkelijker de kosten koper kunnen betalen. De startersvrijstelling loopt tot 1 januari 2026, maar kan worden verlengd.

Hierbij gelden de volgende voorwaarden:

  • De koper moet ouder dan 18 jaar en jonger dan 35 jaar zijn.
  • De woning wordt gekocht door een natuurlijk persoon.
  • De woning wordt het hoofdverblijf. De kopers moeten dit schriftelijk verklaren bij de notaris.
  • De startersvrijstelling is niet eerder gebruikt. Ook dit moeten de kopers schriftelijk verklaren bij de notaris.
  • Het toetsingsmoment ligt bij het passeren bij de notaris.

Schriftelijke verklaring
De schriftelijke verklaring moet voor het passeren worden afgegeven bij de notaris. Op dat moment wordt duidelijk of aan de voorwaarden van de startersvrijstelling is voldaan. De notaris voegt de schriftelijke verklaring toe aan de notariële akte en voegt toe of de startersvrijstelling is gebruikt.

Hoofdverblijf
Een koper moet minimaal 6 maanden de woning als hoofdverblijf hebben gebruikt om recht te hebben op de startersvrijstelling.

De Belastingdienst
Na 12 maanden kan de belastinginspecteur controleren of aan alle voorwaarden is voldaan. De belastinginspecteur beoordeelt dan bijvoorbeeld of de woning wel het hoofdverblijf is en of is voldaan aan de leeftijdseis. Twijfelt de inspecteur of voldaan is aan de voorwaarden van de startersvrijstelling? Dan ligt de bewijslast bij de belastingplichtige. De belastingplichtige zal dan moeten bewijzen dat hij aan de voorwaarden voldoet. Voldoet de belastingplichtige niet aan de voorwaarden? Dan geldt de startersvrijstelling niet. De belastingplichtige moet in dat geval alsnog overdrachtsbelasting en belastingrente betalen. Ook kan hij een boete opgelegd krijgen. Dit geldt niet als sprake is van bijzondere omstandigheden. Denk hierbij aan overlijden, echtscheiding, emigratie, een verbouwing die langer dan 12 maanden duurt of een andere baan.

Praktische tips

Is deze maatregel in werking getreden en hebben starters dit jaar een woning gekocht? Dan kan het financieel aantrekkelijk zijn om de overdracht van de woning in 2021 te laten plaatsvinden. Hiermee besparen de starters overdrachtsbelasting. Kopen starters bijvoorbeeld een woning van € 250.000,-? Dan besparen ze € 5.000,-.

Ook jonge doorstromers komen mogelijk in aanmerking voor de startersvrijstelling. Had de doorstromer eerder een woning gekocht voor 1 januari 2021? En stroomt deze persoon nu door naar een nieuwe koopwoning? Dan zal deze persoon op korte termijn alsnog gebruik kunnen maken van de startersvrijstelling. Deze persoon moet dan wel voldoen aan de leeftijdseis en aan de andere voorwaarden. Dit kan totdat de startersvrijstelling wordt afgeschaft.

Kopen twee starters samen een woning? En is de ene starter ouder dan 35 jaar en de andere starter jonger dan 35 jaar maar wel ouder dan 18 jaar? Dan betaalt de persoon ouder dan 35 jaar 2% overdrachtsbelasting over de helft van de waarde van de woning.

Door deze maatregel kan de onderlinge concurrentie met andere starters toenemen.

Voor overige personen geldt het tarief van 2%. Zoals personen die ouder zijn 35 jaar. Hiervoor moet de woning wel het hoofdverblijf zijn.

Verhoging overdrachtsbelasting voor particuliere beleggers en niet-woningen

Het kabinet wil het tarief van de overdrachtsbelasting verhogen voor particuliere beleggers die een woning kopen. Vanaf 1 januari 2021 is dat tarief 8%.

Het kabinet wil dat dit hogere tarief ook voor niet-woningen geldt. Dit gaat bijvoorbeeld om bedrijfsgebouwen, bedrijfsruimtes, hotels, pensions of grond die bestemd is voor woningbouw. Het hogere tarief geldt ook voor:

 • de koop van een vakantiewoning;
 • een woning die door ouders wordt gekocht voor hun kind; en
 • een woning die wordt gekocht door een niet-natuurlijk persoon.

Praktische tips

De wijziging van het tarief van de overdrachtsbelasting heeft als doel dat minder particuliere beleggers een woning kopen, waardoor meer starters een woning kunnen kopen.

Is deze maatregel in werking getreden en heeft een particuliere belegger dit jaar een woning gekocht? Dan kan het financieel aantrekkelijk zijn om de overdracht van de woning in 2020 te laten plaatsvinden. Hiermee bespaart de particuliere belegger overdrachtsbelasting.

Heeft een persoon een eigen woning en koopt deze persoon een tweede woning zonder deze te willen verhuren? Ook dan geldt het tarief van 8%.

Heeft een particuliere belegger zelf een huurwoning en koopt deze particuliere belegger een woning om deze blijvend te verhuren? Dan geldt het tarief van 8%, omdat de woning geen hoofdverblijf is door de verhuur.

Verplichte huurverlaging

Het wetsvoorstel Wet eenmalige huurverlaging huurders met lager inkomen regelt een eenmalige huurverlaging voor huurders met een laag inkomen en een hoge huur. Het doel is om te voorkomen dat huurders als gevolg van de coronacrisis te duur wonen. Heeft een huurder een inkomen onder de inkomensgrens? En is de huur hoger dan de aftoppingsgrens? Dan heeft de huurder recht op huurverlaging tot aan de aftoppingsgrens. Het kabinet wil deze maatregel laten ingaan op 1 januari 2021. De verplichte huurverlaging geldt voor de duur van 1 jaar.

De verplichte huurverlaging geldt niet bij de huur van een kamer, woonwagen of een standplaats.

Praktische tips

Vanaf 1 januari 2021 kunnen alle huurders die voldoen aan de inkomensgrens en aftoppingsgrens bij de woningcorporatie een aanvraag voor een verplichte huurverlaging doen. De verplichte huurverlaging is geen tijdelijke huurkorting.

De inkomensgrenzen zijn in 2020:

 • € 23.225,- bij een eenpersoonshuishouden;
 • € 31.550,- bij een meerpersoonshuishouden;
 • € 23.175,- bij een eenpersoons ouderenhuishouden; en
 • € 31.475,- bij een meerpersoons ouderenhuishouden.

De aftoppingsgrenzen zijn in 2020:

 • De huurprijs is gelijk aan of lager dan € 619,01 voor een een- of tweepersoonshuishouden;
 • De huurprijs is gelijk aan of lager dan € 663,40 voor een meerpersoonshuishouden.

Maatregelen om de woningmarkt te verbeteren

Woningbouwcorporaties worden gestimuleerd om meer sociale huurwoningen te bouwen en om te verduurzamen. Binnen de verhuurdersheffing worden twee maatregelen voorgesteld:

 • De termijnen van de al bestaande heffingsverminderingen worden verlengd.
 • De marktverkenning wordt de komende 3 jaar buiten werking gesteld. Het doel hiervan is om woningcorporaties te stimuleren tot de bouw van woningen met een middenhuur.

De marktverkenning zorgt ervoor dat alle partijen die interesse hebben om woningen te bouwen zich kunnen melden bij de gemeente. De gemeente kiest dan de beste partij.

Maatregelen om de woningmarkt te verbeteren

Woningbouwcorporaties worden gestimuleerd om meer sociale huurwoningen te bouwen en om te verduurzamen. Binnen de verhuurdersheffing worden twee maatregelen voorgesteld:

 • De termijnen van de al bestaande heffingsverminderingen worden verlengd.
 • De marktverkenning wordt de komende drie jaar buiten werking gesteld. Het doel hiervan is om woningcorporaties te stimuleren tot de bouw van woningen met een middenhuur.

De marktverkenning zorgt ervoor dat alle partijen die interesse hebben om woningen te bouwen zich kunnen melden bij de gemeente. De gemeente kiest dan de beste partij.

Maatregelen voor verhuurders en huurders

Verhuurders krijgen verschillende mogelijkheden om huurders te helpen in de coronacrisis door:

 • maatwerk in de vorm van huurbevriezing of huurverlaging;
 • tijdelijke huurkortingen; of
 • uitstel van huurverhoging.

Verder wil het kabinet ervoor zorgen dat de WOZ-waarde minder bepalend is voor de hoogte van de huur. Bij de toewijzing van een sociale huurwoning moet ook worden gekeken naar het inkomen en het type huishouden. Het kabinet gaat dit verder uitwerken.

Beperking aftrek inkomstenbelasting

Het maximale tarief waartegen een aantal posten aftrekbaar is, wordt stapsgewijs afgebouwd naar het laagste tarief in box 1 in 2023. In de onderstaande tabel staan de maximale percentages voor aftrek. Hierin wordt verschil gemaakt tussen de aftrekbare eigenwoningkosten en de overige aftrekposten:

2021 2022 2023
Maximaal aftrektarief aftrekbare kosten eigen woning 43% 40% 37,10%
Maximaal aftrektarief andere grondslag verminderde posten 43% 40% 37,10%

Tarief eigenwoningforfait

Vanaf 1 januari 2021 is het eigenwoningforfait 0,5%. Het gaat hier alleen om het tarief voor woningen met een waarde tussen € 75.000,- en € 1.110.000,-.

Tarief eigenwoningforfait

Vanaf 1 januari 2021 is het eigenwoningforfait 0,5%. Het gaat hier alleen om het tarief voor woningen met een waarde tussen € 75.000,- en € 1.110.000,-.

BENG

De eisen voor Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG) gaan in op 1 januari 2021.

BENG stelt drie eisen aan een nieuwbouwwoning:

 1. De maximale energiebehoefte in kilowattuur (kWh) per vierkante meter gebruiksoppervlak per jaar;
 2. Het fossiel energiegebruik in kilowattuur (kWh) per vierkante meter gebruiksoppervlak per jaar; en
 3. Het aandeel hernieuwbare energie in procenten.

Praktische tips

Het energielabel kan vanaf 1 januari 2021 niet meer worden aangevraagd via energielabelvoorwoningen.nl.

Tot en met 31 december 2020 kan het huidige energielabel worden aangevraagd. Definitieve energielabels die zijn afgegeven voor 31 december 2020 blijven 10 jaar geldig.

We use cookies to give you the best experience.